İsveç Alevi Federasyonu Tüzüğü

0
1871

STADGAR FÖR ALEVITISKA RIKSFÖRBUNDET

 • 1. ORGANISATIONENS NAMN OCH SÄTE:
 1. Organisationens namn är ALEVITISKA RIKSFÖRBUNDET. Förkortningen är ARF.
 2. Riksförbundet har sitt säte i Stockholm.
 3. Organisationsnummer: 252004-7297
 • 2. RIKSFÖRBUNDETS MÅL OCH UPPGIFTER:

1.ARF är en trosförbund vars uppgift är att värna om de trosrelaterade frågorna för medlemmarna genom att anordna gudstjänst (Ayin i- Cem) samt fira de Alevitiska högtiderna.

 1. Aleviterna anordnar gudstjänst på torsdagar.
 1. ARF arbetar för att erhålla och värna om aleviternas sociala, politiska, ekonomiska och trosrelaterade rättigheter och intressen i Sverige samt att värna om och utveckla den alevitiska kulturen i Sverige.
 1. ARF arbetar i enlighet med internationella lagar och konventioner, där hänsyn till mänskliga fri- och rättigheter betonas. ARF diskriminerar ingen på grund av etnicitet, religion eller kön. Andra kulturer och trosuppfattningar respekteras lika mycket som respekt till den egna kulturen och trosuppfattningen. På så sätt betraktas mångkulturalismen som rikedom och nya möjligheter.
 1. ARF erkänner mänskliga rätt- och friheter och arbetar för att kvinnor har jämställda villkor i samhället.
 1. ARF värnar om barn- och ungdomsaktiviteter. ARF arbetar i enlighet med svenska myndigheter, institutioner och stiftelsers riktlinjer samt kontrollerar att lokalföreningarna följer dessa riktlinjer.
 1. ARF är en partipolitiskt obunden organisation.
 1. ARF stödjer sina medlemmar som arbetar för att bilda bibliotek som innehåller böcker och annat skriftligt material om den trosuppfattning, kultur och livsåskådning som betecknas under namnen Alevi-Kizilbas-Bektaşi.
 1. ARF stödjer sina medlemsföreningar, kulturcentren, att bilda/öppna Cemhus (kultur och religiösa mötesrum). Riksförbundet arbetar för att möta medlemmarnas trosmässiga, kulturella och sociala behov. Genom att bevara den alevitiska kulturen och tron ämnar förbundet att skapa grunden för medlemmarnas anpassning till det svenska samhället.
 1. ARF arbetar för att alevi ungdomar växer upp med en sekulariserad, demokratisk och modern värdegrund i den Alevi-Kizilbas-Bektasi trons, filosofins och kulturens anda.
 1. ARF stödjer projekt eller aktiviteter som har i syfte att skydda miljön.
 2. ARF arbetar för att bevara och skydda aleviternas kulturella identitet. Riksförbundet arbetar också för att stödja representanter för den Alevi-Kizilbas-Bektasi tron såsom Dede, Ana, Ozan och andra som arbetar i samma anda och syfte.
 1. I syfte att bevara och presentera den alevitiska kulturen för andra stödjer ARF kvinno- och ungdomsaktiviteter. Jämställdhet mellan könen är den viktigaste frågan för aleviterna. För att förverkliga jämställdheten arbetar ARF aktivt i det svenska samhället. Kvinnorna prioriteras i riksförbundets alla styrelseuppdrag samt även i alla andra aktiviteter.

ARF bildar olika kommittéer/arbetsgrupper för press- och publikation och andra områden. I syfte att kartlägga den alevitiska tron, traditionen och historien arbetar förbundet för att samarbeta med högskolor och universitet i syfte att forskning inom dessa områden uppmuntras och sker. För att uppnå dessa mål kan förbundet bilda olika institutioner och organisationer samt ordna kurser, seminarier, paneler, pressmeddelanden och publicera tidskrifter. ARF bevarar och arkiverar dokument, böcker, publiceringar som berör alevi kultur- och trosuppfattningen.

 1. ARF hjälper till att lösa de problem som medlemmarna möter vid begravningsförfaranden.
 2. ARF stödjer välgörenhet och anordnar aktiviteter som vänder sig till äldre, barn, ungdomar och andra som behöver socialt stöd. Riksförbundet försöker även tillgodose sina medlemmars behov av att utöva sin trosuppfattning (enligt Alevi-Kizilbas-Bektasi) i situationer som är av speciell karaktär (som t.ex. sjukhus, fängelse).
 3. För att kunna öka medlemmarnas kunskap om hälso-, sociala och juridiska frågor anordnas konferenser och seminarier.
 4. För att upplysa medlemmarna och allmänheten om sitt mål och sin verksamhet kan riksförbundet ge ut olika publikationer och tidningar.
 5. I enlighet med mål och syften samarbetar riksförbundet med både nationella och utländska organisationer.
 6. ARF kan genom ett styrelsebeslut bli adjungerande medlem i andra organisationer som stödjer dess mål och syften. För varaktig medlemskap krävs att frågan tas upp på riksförbundets närmaste kongress/årsmöte. Medlemskapet fortgår om kongressen beviljar det. Medlemskapet avslutas om kongressen avslår styrelsens begäran om varaktig medlemskap.
 • 3. MEDLEMSVILLKOR
 1. Varje alevitisk kulturcentrum i Sverige som accepterar ARF:s stadgar och uppfyller de angivna villkoren nedan kan bli medlem genom skriftlig ansökan.
 2. a) Föreningens stadgar ska präglas av demokrati och föreningens styrelse ska ha valts enligt föreningens stadgar.
 3. b) Innan medlemskapsansökan lämnas in till ARF ska förfaranden av föreningens bildande ha fullbordats och gälla.
 4. c) Beslutet om att söka medlemskap hos ARF ska tas vid föreningens kongress och till denna kongress ska föreningen kalla en observatör från ARF.
 5. d) Föreningens medlemmar kan inte erhålla medlemskap i fler än ett riksförbund med samma mål. Om medlemskap erhölls i flera riksförbund där verksamhetsområden och målen är olika räknas bara ett av medlemskapen.
 6. De föreningar som uppfyller medlemskapsvillkoren kan skriftligen ansöka om medlemskap hos ARF:s styrelse senast tre månader innan riksförbundet håller sin ordinarie kongress. Föreningen ska till ansökan bifoga följande handlingar:
 7. a) medlemsförteckning
 8. b) stadgar
 9. c) sista årsmötesprotokollet och rapporter
 10. d) namn- och adresslistor till föreningens styrelseorgan samt namn på kongress ombuden
 11. Styrelsen behandlar och fattar ett beslut om föreningens medlemsansökan. Styrelsen ska inom två månader efter inkommen ansökan bevilja eller avslå ansökan.
 12. Föreningar vars medlemskapsansökan beviljas kan delta i ARF:s verksamhet som kandidatförening. Ordinariemedlemskap beviljas först i kongressen med enkel majoritetsbeslut.
 13. Styrelsen till föreningar vars medlemskapsansökan avslås kan överklaga beslutet vid kongressen. Det beslut som tas med enkel majoritet i kongressen är slutgiltigt.
 • 4. MEDLEMSFÖRENINGENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
 1. Medlemsföreningen har rätt till riksförbundets resurser och stöd för att driva aktiviteter inom ramen för den egna verksamheten. Ansökan om stöd görs till riksförbundets första möte och behandlas av styrelsen. Beslut med motivering om ansökan skickas till berörd förening.
 2. Föreningen har på det lokala planet ansvaret och rätten till att lösa sina medlemmars behov och problem. Föreningen kan samarbeta och driva gemensamma projekt eller aktiviteter med andra medlemsföreningar inom riksförbundet.
 3. Föreningen arbetar enligt de beslut som riksförbundet har tagit, beslut från kongressen samt det som anges i dessa stadgar. Föreningen bidrar aktivt med sin närvaro till de arrangemang och aktiviteter som riksförbundet anordnar och bidrar till att utveckla sin verksamhet i enlighet med dessa stadgar.
 4. Föreningen är skyldig att förse ARF:s verkställande organ i rätt tid med den information och de dokument som riksförbundet efterfrågar.
 5. Föreningen är skyldig att skriftligen meddela sin ordinarie eller extra årsmöte till ARF minst två veckor innan den äger rum och bjuda in en observatör från ARF. Kongresshandlingar måste lämnas in till ARF inom en månad efter att kongressen ägt rum.
 6. Föreningen är skyldig att lämna in till ARF sin verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, revisionskommittéens rapport, ändringar i medelmsförteckningen, ändringar i föreningens stadgar samt namn och adress på styrelseledamöterna.
 7. Föreningen är skyldig att betala medlemsavgift senast den 15 december till ARF. Medlemsavgiften är 40 kr per föreningsmedlem och år.
 8. Föreningen har i uppgift att bilda ungdoms- och kvinnosektioner inom föreningen.
 9. Om föreningen inte fullgör sina åtanganden enligt punkterna 4­,5,6,7 i kapitel 4 får föreningen en varning. Om inget förändras efter varningen får föreningen inte delta i ARF:s kongress.
 10. Om föreningen inte kan delta i ARF:s kongress två gånger i rad på grund av de ovannämnda skälen förlorar föreningen sitt medlemskap. Förening som har förlorat sitt medlemskap på detta sätt kan ansöka om medlemskap på nytt under förutsättning att den uppfyller medlemskapskriterierna enligt kapitel 3.
 11. Föreningen kan klaga till ARF:s revisionskommitté om ARF:s styrelse inte uppfyllfer sina åtaganden i enlighet med ARF:s stadgar.
 • 5. UTTRÄDE
 1. Föreningen kan lämna ARF om utträdesbeslut har tagits på förneingens årsmöte.
 2. Föreningen som lämnar ARF kan inte ställa krav om något från ARF. Föreningen är skyldig att betala sina innestående skulder och redovisa hur beviljade projektbidrag har använts.
 • 6. UTESLUTNING
 1. Föreningen utesluts från medlemskap genom att beslut om uteslutning tas av revisionskommittén. Detta beslut träder i kraft då kongressen bifaller beslutet. Föreningen blir föremål för uteslutning i följande situationer:
 2. a) Om det styrks att föreningen i en längre tid medvetet försett styrelsen med felaktig information till ARF:s olika organ.
 3. b) Om det styrks att föreningens verksamhet strider mot ARF:s stadgar och mål.
 4. Förening vars arbetssätt och hållning i allmänhet strider mot stadgarna varnas föreningen av revisionskommittén. Om ingen förbättring sker kan revisionskommittén besluta om att föreningens medlemskap hos riksförbundet ska förklaras vilande tills den ordinarie kongressen hålls. Beslut och motivering om detta ska lämnas till kongressen. Uteslutningsbeslut kan tas med ¾ majoritet i kongressen.
 5. Föreningen vars medlemskap förklaras vilande av revisionskommittén kan överklaga beslutet på kongressen.
 6. Föreningen som utesluts av kongressen kan inte kräva något från de tillgångar som ARF förfogar över.
 • 7. FÖRBUNDETS ORGAN
 1. a) Kongressen
 2. b) Styrelsen
 3. c) Verkställande utskottet
 4. d) Revisionskommittén
 5. e) Valberedningen
 • 8. KONGRESSEN

Kongressens öppnande och dess funktion:

Kongressen öppnas av ordföranden eller sekreteraren om 50 % av ombuden är närvarande. Om inte 50 % av ombuden är närvarande kommer en ny kongress hållas tidigast om 15 dagar. Andra mötet öppnas med de vid kongressen närvarande ombuden. Riksförbundets ordförande utlyser val av presidium som består av en ordförande, en vice ordförande och en sekreterare. Presidium styr kongressen, skriver kongresshandlingarna, vidimerar dessa handlingar och lämnar över dem till styrelsen. Kongressbeslut tas med enkel majoritet utom när beslut ska tas om stadgeändring eller uteslutning av medlemsförening.

 1. Kongressen är ARF:s högsta organ. Kongressen äger rum i april vartannat år.
 2. I kongressen deltar föreningsombuden som har valts av föreningarna vid årsmötet samt ordinarie ledamöter av riksförbundets styrelse och revisionskommitté.
 3. Det exakta datumet och platsen för kongressen meddelas till ombuden en månad innan kongressen äger rum. Kongresshandlingar, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, revisionsrapport och om det finns yrkanden till stadgeändringar måste vara ombuden till handa senast två veckor innan kongressen.
 4. Kongressen fastställer ARF:s verksamhets- och revisionsberättelse samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
 5. Till kongressen kan ARF:s verkställande organ, medlemsföreningar och ombuden komma med motionsförslag. Motioner från medlemsföreningarna ska lämnas in skriftligen till ARF:s styrelse minst en månad före kongressen. Till motionen bifogas ett beslut från föreningsstyrelsen om att de ställer sig bakom motionen.
 6. Kongressen beslutar om storleken på den årliga medlemsavgiften som medlemsföreningarna måste betala till ARF.
 7. Kongressen behandlar motioner om förändringar i ARF:s stadgar och beslutar om ändringar.
 8. Kongressen tar beslut om ARF:s medlemskap i andra organisationer.
 9. Kongressen väljer nedannämnda organ för en två års period.
 1. a) Styrelse, (9 ordinarie, 4 suppleanter)
 2. b) Revisionskommitté, (3 ordinarie + 2 suppleanter)
 3. c) Auktoriserad revisor, (1 ordinarie + 1 suppleant), (Gäller vid statligt stöd/bidrag)
 4. Röstning sker genom öppen eller sluten omröstning. Kandidaterna bestäms efter antalet röster de får.
 5. Kongressen väljer delegater som ska representera riksförbundet på Europeiska Alevitiska Konfederationens kongress (AABK), 3 ordinarie + 4 suppleant.
 6. Kongressen arbetar i enighet med kongressreglementet.

 

 • 9. KONGRESSOMBUDEN
 1. Kongressombuden utgörs av ARF:s styrelse (ordinarie ledamöter), revisionskommittés ordinarie ledamöter.
 2. Föreningsombuden väljs på respektive förenings årsmöten där de är medlemmar. Om ett föreningsombud inte deltar/kan delta i riksförbundets kongress får föreningsstyrelsen utse en annan föreningsmedlem.
 3. Antalet ombud per förening bestäms såsom beskrivet nedan, utifrån varje förenings medlemsantal.
 4. Samtliga medlemsföreningar representeras med minst 4 ombud. De föreningar som har fler än 100 medlemmar får ytterligare ett ombud per 25 medlemmar.
 • 10. EXTRAKONGRESS
 1. Extrakongress inkallas inom två månader i följande situationer:
 2. a) om ARF:s styrelse beslutar om extrakongress
 3. b) om antalet styrelseledamöter understiger hälften av ordinarie antalet
 4. c) om 1/3 av ombuden skriftligen ansöker om extrakongress
 5. Arbetet kring extrakongressen ska ske i riktlinje med kongressreglementet.
 • 11. STYRELSE
 1. Styrelsen är ARF:s högsta beslutande organ efter kongressen.

Styrelsen väljs på kongressen bland ombuden. Styrelen väljs för en tvåårsperiod med nio ordinarieledamöter och fyra suppelanter.

 1. Styrelsen väljer internt sitt verkställande utskott som består av språkrören (en kvinna och en man med lika befogenheter), sekreterare, kassör och organisations sekreterare.
 2. Styrelsen väljer även internt kvinno-, ungdoms-, kultur- och utbildningsansvarig samt en representant för trosrelaterade frågor. Styrelsen kan även utse olika kommissioner inom prioriterade områden och sätter ramen för deras uppgifter och verkställningsmakt.
 3. Styrelsen kan även utse Pir, Baba, Dede, Ana utanför styrelsen som ska arbeta tillsammans med representanten för trosrelaterade frågor.
 4. Styrelsen arbetar i enlighet med ARF:s stadgar och kongressbeslut. Styrelsen styr och förfogar över ARF:s tillgångar. Styrelsen följer noggrant utvecklingen och händelserna som berör riksförbundet.
 5. Styrelsen beslutar om den årliga planerade verksamheten och ekonomin som verkställande utskottet arbetar fram i linje med ARF:s stadgar.
 6. Styrelsen beslutar om medlemskapsansökningar och meddelar sitt beslut med motivering till kongressen.
 7. Styrelsen utser press- och publikationsansvariga samt en redaktionskommitté. I linje med verkställande utskottets förslag beslutar styrelsen om anställningar vid ARF.
 8. Styrelsen bestämmer definitivt datum och plats för kongressen och förslag på dagordningen. Styrelsen kan komma med motionsförslag till kongressen inom angelägna områden för beslut.
 9. Styrelsen kan göra nödvändiga förändringar i det interna regelmentet i enlighet med riktlinjerna för stadgarna.
 10. Styrelsen sammanträder minst 3 gånger om året. Vid sammanträdena krävs att minst hälften av ordinarie styrelseledamöterna + 1 är närvarande. Suppleanter kan delta i mötet och ha åsikter. Vid frånvaro av ordinarieledamöter får den eller de som går in för ordinarie ledamot rösträtt på sammanträden. Suppleanterna ersätter ordinarieledamöter som avgår.
 11. Styrelsen extra sammanträder om ordföranden eller 1/3 av styrelseledamöterna önskar det.
 12. De ledamöter som utan giltiga skäl inte deltar på styrelse sammanträden förlorar sin plats. En suppleant ersätter och blir ordinarie ledamot.
 13. Styrelsebeslut tas med enkel majoritet. Styrelsen ansvarar gemensamt för de tagna besluten och de genomförda aktiviteterna.
 14. Styrelsemötesprotokollet skickas ut till föreningarna senast en månad efter mötet.
 • 12. VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET (VU)
 1. VU består av språkrören, sekreteraren, kassören och organisationssekreteraren.

Språkrören leder samtliga VU möten. Vid språkrörens frånvaro leder sekreteraren mötena. Sekreteraren arbetar fram förslag på dagordningen. Samtliga möten dokumenteras och sparas tillsammans med övriga styrelseprotokoll.

 1. VU arbetar för att genomföra kongress- och styrelsebesluten. Ansvarar inför styrelsen att de tagna besluten genomförs och efterföljs. Ansvarar även för riksförbundets dagliga kontakter och arbeten.
 2. Varje VU-ledamot skriver underlag för verksamhetsrapport i sitt eget ansvarsområde och lämnar över till VU. VU planerar årliga verksamheten och budgeten och lämnar över till styrelsen för beslut. Beslut om verksamheten och budgeten som antas av styrelsen genomförs av VU. VU planerar styrelsemöten och dagordningen.
 3. VU behandlar ansökningarna från personal som ska arbeta kortvarigt eller tills vidare i riksförbundet och lämnar över förslag på lämpliga kandidater till styrelsen för beslut.
 4. VU representerar riksförbundet inför medlemsföreningar, andra institutioner, myndigheter och organisationer.
 5. VU träffas en gång varannan månad med enkel majoritet. Arbetar efter tagna styrelsebeslut och rapporterar sitt arbete till styrelsen. Förverkligar kongress- och styrelsebesluten.
 6. En ledamot av VU kan avsättas genom att 1/3-del av styrelseledamöterna skriftligen begär det och anger motiveringen till detta. Däremot behövs 2/3-del av styrelseledamöternas röster för att förslaget ska genomföras. En ny VU-ledamot väljs på styrelsemötet.
 7. VU ledamöternas arbetsuppgifter och ansvar:
 8. a) Språkrören koordinerar styrelsens och VU: s arbete och representerar riksförbundet inåt och utåt. Ansvarar för att kongress- och styrelsebesluten efterlevs. Kan inkalla till extra möte (styrelse och VU). Rapporterar och informerar styrelsen och VU om samtliga möten som rör organisationen.
 9. b) Sekreteraren ansvarar för organisationens skrivelser av utgående, inkommande dokument och för all arkivering. Sekreteraren ansvarar för personalen, fastställer arbetstiderna, semester, försäkringar mm. Koordinerar verksamheten i olika områden, kan tillsätta kommittéer för olika uppdrag. Föreslår dagordningen för styrelsen och VU-möten. Skriver protokoll och skickar dessa till föreningar och berörda myndigheter. Ansvarar och leder organisationen då ordförande är frånvarande. Sätter in annonser för tillsättning av tjänster. Ansvarar för genomförande av tagna styrelsebeslut.
 10. c) Kassör ansvarar för budget och revisionsberättelsen, in-, och utbetalningar i riktlinje med styrelsebeslut och bokföringen av kostnader, intäkter, att tillgångarna används i enlighet med stadgarna och styrelsebesluten. Kassören kan göra utbetalningar som inte överstiger 1000: – utan styrelsebeslut men ska informera styrelsen på första styrelsemötet.
 11. d) Organisationssekreterare ansvarar för att informera styrelsen och medlemsföreningarna om olika regelverk. Inventera föreningarnas problem, frågeställningar och tillsammans med föreningen ge förslag på åtgärder. Se till att föreningarnas årsmöten sker i enlighet med stadgarna.

Att en ordentlig medlemsföreteckning över föreningarna finns och underlätta för värvning av nya medlemmar

Att bilda nya föreningar där de behövs och hjälpa dem att etablera sig.

För att lyckas med ovan nämnda anordnar organisationssekreteraren nödvändiga utbildningar och kurser. Organisationssekreteraren är ansvarig gentemot styrelsen och rapporterar kontinuerligt sitt arbete till styrelsen.

Informera allmänheten om riksförbundets och medlemsföreningarnas verksamhet, aktivitet.

Följer upp om samhällsutvecklingen och informerar styrelsen om det.

 • 13. REVISIONKOMMITTÉ:
 1. Revisionskommittén väljs av kongressen på två år och består av tre ordinarieledamöter och två suppleanter. Dessa utser internt en ordförande och en sekreterare.
 2. Revisionskommittén kontrollerar att riksförbundet arbetar stadgeenligt. Granskar att utbetalningar och bokföringen görs på ett korrekt sätt. Skriver en revisionsrapport till kongressen.
 3. Revisionskommittén kontrollerar att den av föreningen redovisade medlemsantalet överensstämmer med stadgarna. Kontrollerar blanketterna för aktivitetsstöd och rapporterar till riksförbundets styrelse.
 4. Revisionskommittén kan granska bokföringen, protokollen och andra dokument som visar styrelsens arbete. Meddelas i förväg.
 5. Ledamot som inte deltar på revisionskommitténs möte två gånger i rad utan giltigt skäl förlorar sin plats till första suppleanten.
 6. Revisionskommittén kan ställas till ansvar för organisationens förluster om dessa har uppkommit på grund av missledande information till kongressen på årsmötet eller att revisionskommittén försummat sitt arbete.
 7. Auktoriserat revisor stöttar revisionskommittén och varnar/upplyser dem i det fall det behövs och rapporterar sitt arbete till kongressen.
 8. Revisionskommittén ansvarar för att interna konflikter lösas i riktlinje med stadgarna.
 9. Revisionskommittén behandlar anmälningar eller påpekanden från riksförbundets olika styrelseorgan eller föreningar i olika frågor och meddelar sitt beslut senast två månader efter inkommen ansökan till berörda parter.
 10. Om någon förenings arbetssätt och/eller verksamhet strider mot riksförbundets stadgar kan revisionskommittén ”varna” föreningen. Om ingen förbättring sker kan beslut tas om att föreningen ska vara vilande fram till kongressen. På kongressen ska revisionskommittén lämna in motiveringen till beslutet samt föreslå en åtgärd. Om förslaget är en uteslutning krävs 2/3 majoritet i kongressen. På årsmötet/kongressen har berörd förening och riksförbundets styrelse möjlighet att överklaga revisionskommitténs beslut.
 • 14. EKONOMI OCH BOKFÖRING
 1. Riksförbundets inkomster består av: medlemsavgifter, inkomster från verksamhet, gåvor, bidrag från myndigheter.
 2. Riksförbundets tillgångar används i enlighet med stadgarna.
 3. Riksförbundet kan inte driva affärsrörelser med vinstintresse. De ekonomiska resurserna får inte satsas på affärsrörelser.
 4. Bokföringen avslutas i slutet av kalenderåret eller kan vara brutet verksamhetsår.
 5. Riksförbundet tecknas (utbetalning/utgifter) av språkrören, kassören och sekreteraren. På styrelsemötet beslutar styrelsen om vem/vilka som ska teckna riksförbundet.
 • 15. VALBEREDNING

Valbereningen väljs av Riksförbundets kongress och består av 3 ordinarie ledamöter och en suppleant.

Valberedningens uppdrag är att till kongressen föreslå vilka ledamöter/medlemmar som bör väljas till riksförbundets olika förtroendeposter. För att göra ett bra arbete bör valberedningen besöka riksförbundets möten, kartlägga vilka kompetenser som behövs inför framtiden. Intervjua riksförbundets ledamöter och föreningarnas ordförande, sekreterare och kassör. Samla in namn och kontaktuppgifter till intressanta kandidater. Ta kontakt med dem och informera dem om vad uppdraget innebär – fråga om de är intresserade. Presentera förslaget för kongressen med en motivering. Kongressen beslutar om hur de ska hantera valberedningens förslag.

 • 16. STADGEÄNDRING:
 1. Ändringar i stadgan kan göras genom beslut på ordinarie kongressen. Stadgeändring kan inte antas i en extra kongress.
 2. Riksförbundets styrelse eller kongressombuden kan skriftligen föreslå att dagordningen ska innehålla en punkt om stadgeändring. Beslut om ändringen antas med 2/3 majoritet.
 3. Ombuden måste komma in med sitt stadgeändringsförslag skriftligen minst två månader innan kongressen äger rum.
 • 17. UPPLÖSNING:
 1. Förslag om upplösning måste komma från minst 2/3 av ombuden för att frågan ska tas upp i dagordningen.
 2. Beslut om upplösning tas om ¾ av ombuden röstar för en upplösning.
 3. I en upplösning, överlåts riksförbundets alla tillgångar till Alevitiska konfederationen i Europa (AABK).
 4. Upplösningsarbetet genomförs av en kommission som består av 5 personer, vilka väljs på kongressen.